E-Gift Manager
...
...
Wallet ID là số điện thoại của bạn đã đăng ký với vnailweb.com. Ví dụ: 19999999999