Hướng dẫn sử dụng

Nov, 18 by Adam Dinh in
0 comment
SHARE

Giới thiệu chung: Website là tổng hợp của các nail salon dưới dạng Pages – nghĩa là mỗi nail salo là 1 Page của hệ thống. Đối tượng chính bao gồm:

  • Thông tin giới thiệu: Các banner, thông tin văn bản, tiêu đề,…
  • Nhóm dịch vụ của các salon: Mỗi salon tương đương 1 thư mục mẹ, đi kèm với một bộ các danh mục con. Nhóm dịch vụ tương đương với phần Product Categories của hệ thống.
  • Các dịch vụ chi tiết: Tương ứng với phần Products của hệ thống, các dịch vụ được gán vào nhóm tương ứng để ăn nhập với salon tương ứng.
  • Chức năng bán Gift Card: Chung cho toàn bộ hệ thống salon, các Gift Card cũng là các Products được gán vào thư mục đặc biệt và dùng chung cho mọi Salon.
  • Bộ nội dung mặc định: Được quy định tại Admin > Settings > VNailWeb

1. Tạo một Salon mới.

 

2. Cây thư mục nhóm các dịch vụ của Vendor

Chú ý các danh mục con phải đặt ảnh đại diện.

 

3. Thêm các dịch vụ cho một salon page

Nhớ phải đặt ảnh đại diện cho dịch vụ.

 


 

4. Tính năng tạo tài khoản  wallet và thực hiện 1 giao dịch thanh toán